Zgodnie z Postanowieniem nr 2/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 12.12.2018 r.  III Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

POSTANOWIENIE  NR  2/2018

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 5.12.2018 r.

w sprawie zwołania III Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

p o s t a n a w i a  :

§ 1. Zwołać na dzień 12.12.2018r. (środa) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach III Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I i II sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018– uchwała.
 8. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027- uchwała.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok,
 11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,
 12. przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu w Kłomnicach,
 13. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej i częściowe sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
 14. zamiaru połączenia instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach,
 15. zmiany Statutu Gminy Kłomnice,
 16. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłomnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019,
 17. ustanowienie zasad przyznawania radnym Rady Gminy Kłomnice diet i zwrotu kosztów podróży służbowej,
 18. ustanowienie wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy Kłomnice w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”,
 19. podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 21. Wolne wnioski i komunikaty.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

 

Zgodnie z art.25 ust.3  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r, poz.994 ze zm.) niniejsze zawiadomienie służy do okazania Kierownikowi Zakładu Pracy celem zwolnienia od pracy zawodowej.