Wójt Gminy Kłomnice informuje zainteresowanych mieszkańców o możliwości składania wniosków  o wykonanie prac polegających na odbiorze ,transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest .

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z demontażem pokryć azbestowych oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych .

Wnioski można składać w terminie do  31 marca 2017 r

Do wniosku należny dołączyć kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu wraz z opisem zawierającym dokładny adres .

Wzory wniosków znajdują eis na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kłomnice .

Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kłomnice (pokój nr 201 )

tel 343281122 wew .147