Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Kłomnice w zakresie dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przekazujemy Państwu ankietę na podstawie której stworzymy bazę danych niezbędnych do opracowania „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków dla Gminy Kłomnice na lata 2016-2020”, a w dalszej kolejności przygotowania wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Przedmiotowa ankieta jest dokumentem wstępnym, świadczącym o chęci uczestnictwa w Programie i uzyskania dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie naszej gminy. Dokumentem wiążącym będzie złożony przez mieszkańca gminy wniosek o przyznanie dotacji oraz umowa zawarta pomiędzy Gminą Kłomnice a właścicielem nieruchomości. Zawarcie umowy będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę zapewnienia finansowania dla przedmiotowego zamierzenia.

Zasady przyznawania dotacji oraz wzór wniosku o przyznanie dotacji zostaną określone w Regulaminie przyznawania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  Ewentualne współfinansowanie inwestycji będzie dotyczyć jedynie posesji zlokalizowanych na terenach, gdzie obecnie brak jest kanalizacji sanitarnej oraz na których z przyczyn ekonomicznych i technicznych nie jest planowana jej budowa.

Ankiety można przesłać pocztą lub dostarczać osobiście do siedziby Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20, 42-270 Kłomnice w godzinach pracy Urzędu (pokój 103 lub 201), a także przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: mlagiewka@klomnice.pl,  tel. 34 3281122 wew.119

Termin składania ankiet: do 18.11.2016

WÓJT GMINY KŁOMNICE

Piotr Juszczyk

DO POBRANIA: