Urząd Gminy Kłomnice informuje o rozpoczynających się w dniu 17 października 2016r. pracach polegających na  odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie p.n. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kłomnice”. Wykonawcą zadania jest firma „EKO-GWAJM” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 212, 42 – 440 Ogrodzieniec.

W najbliższych dniach wykonawca będzie kontaktować się na podstawie wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości, celem ustalenia harmonogramu prac. Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy jest bezpłatny.

Zakończenie prac przewidziane jest na dzień 31.10.2016r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kłomnicach: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami  pokój 201 oraz pod numerem telefonu (34) 328 – 11 – 22 wew. 147

Od 2002 r. obowiązuje w Polsce trzydziestoletni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Ze względu na zagrożenie, jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, program ten jest jednym z priorytetów w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska. Obecnie produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami go zawierającymi są zakazane, a do 2032 r. wszystkie wyroby z azbestem powinny być usunięte, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876).