Urząd Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z Postanowieniem Nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.01.2016 r. zwołuje się na dzień 15.01.2016r (piatek) o godz. 8:30 w sali U.S.C Urzędu Gminy XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy.

 

 

 

Urząd Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z Postanowieniem Nr 1/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.01.2016 r. zwołuje się na dzień 15.01.2016r (piatek) o godz. 8:30 w sali U.S.C Urzędu Gminy XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy.

POSTANOWIENIE NR 1/2016

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.01. 2016 r

w sprawie zwołania XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz.1515 późn.zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 15.01. 2016r (piątek) o godz.8,30 w sali U.S.C Urzędu Gminy w Kłomnicach XX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XX Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok:
  1. Drużyna Powiatu,
  2. Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.
 8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice na lata 2016-2027.
 9. Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego – uchwała.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 11. Wolne wnioski i komunikaty.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

– Skarbnika i Sekretarza Gminy,

– Radcę Prawnego Urzędu Gminy,