Urząd Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z Postanowieniem Nr 2/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.02.2016 r zwołuje się  na dzień  25.02.2016r (czwartek) o godz. 14,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXI Sesję Rady Gminy.

 

POSTANOWIENIE NR 2/2016

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 15.02.2016 r

w sprawie zwołania XXI Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz.1515 późn.zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 25.02.2016r (czwartek) o godz. 14,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXI Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Gminy.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kłomnice,
  2. przejęcia w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej ośrodkiem zdrowia w Garnku i zbiornika p.poż. w Konarach,
  3. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 w Gminie Kłomnice,
  4. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Kłomnice na lata 2016-2022.
  5. stanowiska dotyczącego przywrócenia województwa częstochowskiego.
 8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 9. Stanowisko Rady w sprawie legalności sprawowania mandatu radnego Rady Gminy Kłomnice przez czterech radnych – podjęcie uchwał.
 10. Przyjęcie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
 11. Sprawozdania stałych komisji Rady z działalności w roku 2015
  1. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 13. Wolne wnioski i komunikaty.
 14. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół w Witkowicach- podjęcie uchwały.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy.

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić:

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy.

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Przewodniczący

Rady Gminy Kłomnice

Adam Worwąg