Urząd Gminy Kłomnice informuje, że zgodnie z Postanowieniem Nr 3/2016 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2016 r zwołuje się na dzień 31.03.2016r (czwartek) o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXII Sesję Rady Gminy.

POSTANOWIENIE NR 3/2016

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 14.03.2016 r

w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r ,poz.1515 późn.zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

postanawia:

§ 1. Zwołać na dzień 31.03.2016r (czwartek) o godz. 9,00 w sali konferencyjnej Zespołu Gminnego Nr 2 Urzędu Gminy w Kłomnicach XXII Sesję Rady Gminy z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy .
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków .
 6. Przyjęcie interpelacji i zapytań.
 7. Zatwierdzenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 – uchwała.
 8. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłomnice w roku 2016 – uchwała
 9. Przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kłomnice na lata 2016/2022 – uchwała
 10. Przyjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2016 rok i zmiany WPF na lata 2016-2027,
  2. zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 75.XIV.2015 z dnia 29-10-2015r. w przedmiocie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” z siedzibą w Zdrowej;
  3. zmiany Uchwały Rady Gminy Kłomnice nr 112.XXI.2016 z dnia 25-02-2016r. w przedmiocie zmiany siedziby Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach oraz w sprawie zmiany w statucie Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach;
  4. przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;
  5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłomnice, położonej w Kłomnicach przy ul. Strażackiej 18A;
  6. wyrażenia zgody na zamieszczenie herbu Gminy Kłomnice na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej „GRONEKO”.
 11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Kłomnice – uchwała
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania składane do Wójta Gminy oraz informacja Wójta o działalności międzysesyjnej.
 13. Wolne wnioski i komunikaty .
 14. Zamknięcie obrad sesj.

§ 2. Wykonanie postanowienia powierzam Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu Gminy .

§ 3. Na obrady sesji należy zaprosić :

 • Skarbnika i Sekretarza Gminy,
 • Radcę Prawnego Urzędu Gminy,
 • kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 • przewodniczących Rad Sołeckich i sołtysów z terenu gminy

Ponadto należy przekazać sołtysom zawiadomienia o zwołaniu sesji i zobowiązać ich do wywieszenia w sołectwie.

Przewodniczący
Rady Gminy Kłomnice
Adam Worwąg